Kitchen-Eva-Peron-16-9

The kitchen of the former Eva Peron Foundation

Evita